Zákaznická podpora:info@lignum-golf.cz

Obchodní podmínky

1. DOPRAVA ZBOŽÍ, CENA ZA DOPRAVU (POŠTOVNÉ, BALNÉ). ZPŮSOB ODBĚRU A PLATBY:

 

I. Při platbě na dobírku:

Doprava po České republice prostřednictvím České pošty, s.p.. K přepravě dodáno do druhého dne od převzetí objednávky. Zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 5ti pracovních dnů od předání k přepravě.

Cena přepravy zboží do 7000,- nepřesahující 20Kg:  Kč 150,-

 

II.  Při platbě převodem na BÚ:

Doprava po České republice prostřednictvím České pošty, s.p. K přepravě dodáno do druhého dne od převzetí objednávky. Zboží dodáno zákazníkovi nejpozději do 5ti pracovních dnů od předání k přepravě.

Cena přepravy zboží do 7000,- nepřesahující 20Kg: Kč 100,-

 

III. Osobní odběr zboží:

Objednané zboží je možné vyzvednout v naší prodejně Benešově. Sídlíme v centru města s možností pohodlného parkování. Na přání zákazníka a po domluvě je možné sjednat vyzvednutí mimo pracovní dobu. 

Upozorňujeme zákazníky, že ceny na E-Shopu se mohou lišit od cen na našich kamenných prodejnách. Doporučujeme tedy zboží si objednat elektronicky a zvolit osobní odběr. Jedině tak Vám můžeme zaručit internetovou cenu. Děkujeme za pochopení.

 

IV. Doprava na Slovensko:

Dopravu za zboží zasílané na Slovensko, účtujeme poštovné a balné následovně:

do 5 Kg Kč 350,-

do 10 Kg Kč 400,-

do 15 Kg Kč 470,-

do 20Kg Kč 550,-

Cena dopravy nad 20Kg je stanovena na základě aktuálního ceníku zvoleného přepravce.  

 

2. ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ MIMO ČR NEBO SR MOŽNÁ POUZE PO INDIVIDUÁLNÍ DOHODĚ. ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM:

HOOK company s.r.o., IČO: 28227972, se sídlem Benešov, Vnoučkova 840, PSČ 256 01, Zapsaná v obchodním rejstříku vedený  Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 133814, tel: 317721231, e-mail: info@hook-golf.cz

 

3. ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na smlouvy uzavírané se spotřebiteli, tak na smlouvy uzavírané s ostatními osobami. Ustanovení těchto obchodních podmínek, v nichž se výslovně odkazuje na spotřebitele (či je spotřebitel zmiňován), se vztahují pouze na ty kupní smlouvy, v nichž je smluvní stranou spotřebitel. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu emailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.

 

4. PRŮBĚH OBJEDNÁVKY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU:

Vyplňte formulář na internetové stránce shop.hook-golf.cz. Ve formuláři je uvedeno, které údaje musí být povinně vyplněny. Po vyplnění požadovaných dat a stisknutí tlačítka "dokončit nákup" se Vám zobrazí formulář s Vámi zadanými údaji. Pokud obdržíte do nejpozději 3 dnů potvrzení objednávky e-mailem, je kupní smlouva uzavřena. Přijatá objednávka Vám bude potvrzena emailem. HOOK company si vyhrazuje právo objednávku ověřit či odmítnout. Veškeré nabídky zůstávají v platnosti po dobu, po níž jsou zveřejněny na našich internetových stránkách, není-li u jednotlivé nabídky uvedeno jinak. Kupní smlouva je po jejím uzavření s HOOK company archivována v tištěné podobě a je přístupná na požádání oproti úhradě nákladů s tím spojených. Kupní smlouvu je možné prostřednictvím internetu uzavřít pouze v českém jazyce. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady zákazníka spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence.

 

5. ODBĚR ZBOŽÍ:

Odběr zboží je prováděn podle volby zákazníka učiněné v objednávce buď osobně v prodejně HOOK company. Bankovním převodem  nebo dobírkou zvoleným přepravcem jako obchodní balík. Zboží je dodáváno zasilatelskou službou na místa přístupná nákladním automobilem. HOOK company s.r.o. neodpovídá za zpoždění v dodávce, která nebyla zaviněna firmou HOOK company. Při odběru zboží na dobírku nad 2.000,- Kč je dopravné zdarma, jinak budou k ceně zboží připočteny náklady na dodání v této výši dle platného sazebníku  prodejce. V případě odběru dobírkou bude zboží odesláno nejpozději do 24 hodin, pokud bude skladem. V případě osobního odběru je zákazník povinen odebrat zboží do 3 dnů ode dne potvrzení objednávky, jinak má HOOK company právo od smlouvy odstoupit, popř. odeslat zboží zákazníkovi dobírkou na jeho náklady a to podle své volby.

Cena zboží je (s výjimkou výše uvedených nákladů na dodání) uváděna včetně všech daní a poplatků.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je třeba bezodkladně nahlásit HOOK company. Při dodání zboží zasílatelskou službou je zákazník povinen překontrolovat ihned, v přítomnosti zástupce přepravce , stav zásilky (např. poškození krabic atp.) a odmítnout převzetí neúplné/poškozen zásilky. Nebo provést o poškození přepravované zásilky zápis s příslušným zástupcem přepravce. 

 

6. PLATBA ZA ZBOŽÍ:

Při osobním odběru zboží odpovědnému pracovníkovi společnosti HOOK company v hotovosti nebo platební kartou. Při převzetí dobírky odpovědnému pracovníkovi zasilatelské služby v hotovosti. Při převzetí zboží obdržíte zjednodušený daňový doklad, který je zároveň i záručním listem.

 

7.  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY: 

Vystavená objednávka je považována za závaznou. Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do doby potvrzení objednávky a to písemným oznámením společnosti HOOK company s.r.o. 

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že spotřebitel neobdržel informace uvedené v § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

8. UPLATŇOVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD):

Na prodané nové (nepoužité) spotřební zboží poskytujeme spotřebitelům záruku 24 měsíců, ostatním osobám 12 měsíců. HOOK company s r.o. neručí za reklamace vzniklé nesprávným používáním zboží. Pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli platí, že jednotlivé reklamované zboží je nutné vrátit v originálním obalu. Množstevní reklamace je nutné uplatnit do 7 pracovních dnů od dne dodání zboží. Výrobní a funkční vady reklamuje kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Zákazníci, na něž se nevztahují pravidla pro spotřebitele, musí zboží reklamovat vždy v sídle firmy HOOK company, Vnoučkova 840 v Benešově na své náklady. Zboží musí být dodáno s kompletním obalem (vyjma obvyklých ochranných fólií), vyčištěné a společně s reklamačním listem. Reklamace budou vyřízeny nejpozději do 30 dnů.

Reklamační list zákazníka, který není spotřebitelem, musí obsahovat tyto náležitosti: 

1. adresu a přesné označení skladu prodávajícího 

2. datum dodání zboží a sepsání reklamace 

3. číslo dodacího listu, nebo jiného průvodního dokladu 

4. název zboží 

5. podrobný a určitý popis závady

6. návrh na vyřízení reklamace 

7. označení vhodných důkazních prostředků, které umožní ověřit oprávněnost reklamace 

8. originální doklad o nákupu - záruční list 

V případě, že nebude reklamační list obsahovat výše uvedené informace, jejich doplnění prodlouží lhůtu pro vyřízení reklamace. Zvláštní ustanovení pro spotřebitele: Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem. HOOK company odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je při převzetí spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má spotřebitel právo na to, aby HOOK company bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví u zboží zakoupeného spotřebitelem během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci spotřebitelem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a HOOK company je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitele požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny firmou HOOK company nebo jinou osobou na odpovědnost firmy. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl spotřebitel a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou firma HOOK company odpovídá, má spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje spotřebitel u firmy HOOK company na adrese uvedené výše. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci spotřebitelem. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy spotřebitel po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne spotřebiteli běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. HOOK company rozhodne o reklamaci provedené spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. HOOK company neposkytuje (nezajišťuje) vzhledem k charakteru zboží jiné poprodejní služby, než záruční opravy. V případě zájmu je však HOOK company připravena, bude-li to možné, zprostředkovat pozáruční servis. 

 

9. JAK ONLINE VYUŽÍT SLEVOVÝ POUKAZ?  
Zobrazte košík a do pole "Použít slevový kód" vložte kód tohoto poukazu a klikněte na "Použít". 
Poukaz nelze mezi sebou sčítat ani kombinovat. Platnost poukazu je časově omezena. 

 

10. EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.